Podczas montażu deskowania należy bezwzględnie przestrzegać przepisów i zasad BHP, a także wytycznych zawartych w odpowiednich instrukcjach użytkownika, które zobowiązany jest dostarczyć użytkownikowi producent bądź dystrybutor danego systemu szalunkowego. Dotyczy to również indywidualnie zaprojektowanych oraz nietypowych rozwiązań, dla których odpowiednie wytyczne mogą okazać się kluczowe. Szczegółowy plan oceny ryzyka zawodowego, związanego ze wznoszeniem deskowania spoczywa na kierowniku budowy, dla którego wymienione uprzednio dokumenty mogą stanowić jedynie pomoc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń, mogących wystąpić podczas użytkowania danego deskowania.

Użytkownik deskowania zobowiązany jest przed przystąpieniem do montażu deskowania do zaznajomienia monterów z postanowieniami instrukcji montażowymi i ich bezwzględnego przestrzegania. Nieprzestrzeganie określonych w nich wymagań grozi ciężkimi wypadkami podczas każdego etapu prac z produktem, a także potencjalnymi stratami materialnymi.    Szczególną uwagę należy poświęcić osobom o ograniczonych zdolnościach poznawczych lub nierozumiejących języka, w którym opracowana została instrukcja użytkownika, dla których informacje w niej zawarte mogą okazać się niezrozumiałe. Osoby te powinny zostać szczególnie pouczone, a jeśli to jest niewystarczające, nie powinny zostać dopuszczone do pracy z deskowaniem, bądź wykonywać prace pod szczególnym nadzorem. Instrukcja użytkownika deskowania powinna być stale dostępna dla użytkowników i monterów na każdym etapie prac z deskowaniem.

Monterzy skierowani do pracy z deskowaniem powinni przejść minimum ośmiogodzinny instruktaż stanowiskowy, połączony ze szkoleniem praktycznym z zakresu technicznych umiejętności montażu określonego typu deskowania, podczas którego powinni zostać zapoznani teoretycznie i praktycznie z następującymi zagadnieniami:

Szkolenie monterskie przeprowadzić powinien być przeprowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z zakresu montażu odpowiedniego typu deskowania, a także kompetencje z zakresu metod prowadzenia szkoleń. Może to być oddelegowany przedstawiciel pracodawcy, bądź inna, zewnętrzna jednostka, specjalizująca się w zakresie specjalistycznych szkoleń z zakresu montażu deskowania. Dopuszcza się również, aby przeprowadzającym instruktaż był przedstawiciel producenta danego deskowania. Każdorazowo szkolenie powinno zostać zakończone sprawdzianem potwierdzającym opanowanie wiadomości z danego zakresu oraz wydaniem każdemu z uczestników pisemnego zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu. Dokument ten przechowuje się wraz z aktami osobowymi pracownika.

Monterzy deskowania powinni zostać wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej: kask ochronny, obuwie antypoślizgowe z noskiem, rękawice ochronne, a także, w zależności od sytuacji, wyposażenie do pracy na wysokości. Odzież przeznaczona do pracy przy montażu deskowania powinna być obcisła, wygodna i dostosowana do sylwetki pracownika oraz pory roku i warunków atmosferycznych.

Montażu, a także demontażu deskowania nie wolno przeprowadzać w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o szybkości przekraczającej 10m/s, a także w czasie i miejscach występowania gołoledzi. Prace prowadzone po zmroku należy prowadzić w miejscach wyposażonych w sztuczne oświetlenie.

Z uwagi na ograniczenie skutków ewentualnych zdarzeń wypadkowych prace monterskie nie mogą być prowadzone w pojedynkę. Minimalna ilość pracowników w brygadzie roboczej powinna wynosić dwie osoby.

W przypadku prac prowadzonych na wysokości każdy z montażystów zobowiązany jest do stosowania środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Niedopuszczalne jest wspinanie się po elementach deskowania. Prace na wysokości powyżej 1m mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające ważne badania dopuszczające do pracy na wysokościach. Prace z wykorzystaniem atestowanych drabin przestawnych, mogą być prowadzone do wysokości 3m. Powyżej tej wysokości montaż deskowania należy przeprowadzać z rusztowań przestawnych lub innych, przeznaczonych do prac na wysokości pomostów. Każda powierzchnia robocza usytuowana powyżej wysokości 1m musi zostać zabezpieczona drewnianymi lub metalowymi (stalowymi lub aluminiowymi) balustradami, w skład których wchodzi poręcz ochronna na wysokości 110cm od poziomu powierzchni roboczej, a także krawężnik (bortnic) o wysokości 15cm. Pomiędzy nimi, w połowie wysokości, należy umieścić dodatkową poprzeczkę, zabezpieczającą przed upadkiem osób. Dopuszcza się również pełne wypełnienie tej przestrzeni. Alternatywnie do wykonania obarierowania można wykorzystać siatki.

W zależności od możliwości danego rozwiązania, a także warunków na budowie, rozładunek deskowania przeprowadza się w sposób ręczny lub mechaniczny, przy użyciu wózków widłowych, żurawi itp. Zrzucanie elementów ze skrzyni ładunkowej jest niedopuszczalne. Zaleca się, aby miejsce rozładunku znajdowało się możliwie blisko docelowego miejsca montażu, a składowane elementy układane były w stosy w kolejności użycia do montażu. Elementy drobne, takie jak zamki, nakrętki, głowice, itp. należy składować w odpowiednich pojemnikach. Nie należy przechowywać elementów deskowania w bezwładnych stosach, które grożą rozsunięciem się, narażając detale na uszkodzenie, bądź grożąc wypadkiem. Płyty układać w stosy nie większe niż 10 sztuk. Jeżeli istnieje konieczność składowania płyt o różnych szerokościach i wysokościach należy dążyć do tego, aby elementy największe znajdywały się najniżej.

W przypadku ręcznego rozładunku deskowania należy pamiętać o tym, że dopuszczalny ciężar, jaki dorywczo może przenosić jeden pracownik (mężczyzna) wynosi 50kg, a w przypadku pracy ciągłej – 30kg. Jako pracę dorywczą należy rozumieć ręczne przenoszenie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas tych czynności nie przekracza 4 godzin na dobę.

Podczas przenoszenia elementów deskowania za pomocą żurawia niedopuszczalne jest, aby pod przenoszonym ładunkiem znajdywały się jakiekolwiek osoby.

Wokół miejsca montażu deskowania, a także wzdłuż drogi transportu deskowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i ogrodzić balustradą o wysokości 110cm. Ogrodzenie strefy niebezpiecznej powinno znajdować się w odległości co najmniej 6m od zewnętrznej linii obrysu deskowania na powierzchnię terenu.

Przed użyciem każdy element składowy należy szczegółowo sprawdzić. Części uszkodzone, osłabione, zdekompletowane, skorodowane lub w inny sposób odbiegające od normalnego stanu należy wyeliminować z użycia. Każdorazowe użycie elementu spoza danego systemu może stanowić potencjalne zagrożenie i powinno zostać każdorazowo indywidualnie sprawdzone, chyba, że producent danego rozwiązania to dopuszcza.

W miarę możliwości należy dążyć do tego, aby montaż deskowania odbywał się na poziomie zerowym lub innej, płaskiej powierzchni, na której można zapewnić bezpieczne warunki pracy. W pierwszej kolejności należy umieścić podkłady z desek bądź kantówek, na których ułożone zostaną elementy deskowania. Następnie ręcznie lub za pomocą żurawia układa się poszczególne płyty deskowania, a także montuje i krępuje zamki. Nie wolno do tego zadania używać młotków kowalskich, które doprowadzą do uszkodzenia profili elementów. Kolejnym krokiem jest zamontowanie kompletnego zespołu wypór ukośnych, które będą zapewniały stateczność danego modułu po jego ustawieniu. Po tym montuje się wsporniki pomostów roboczych wraz z barierami lub inne, systemowe pomostu robocze. Jeżeli nie można zapewnić pewnego połączenia pomostu z płytami na etapie transportu, wówczas pomost montuje się po ustawieniu deskowania. Dopiero w pełni zmontowaną sekcję można podnieść i przetransportować na docelowe miejsce pracy, stosując wszystkie, wymagane przepisami zasady, z których kardynalną jest użycie do podnoszenia dwóch, identycznych uchwytów wraz z zawiesiami o odpowiedniej nośności, z których każdy przeszedł odpowiednie, cykliczne badanie certyfikujące. Kąt rozwarcia zawiesi nie może być większy niż 60°. Alternatywnie do transportu deskowania można wykorzystać trawersę.

Po przetransportowaniu sekcji stopy podpór pionujących należy zakotwić do podłoża. Dopiero wówczas można zwolnić uchwyty transportowe. Następnie pokrywa się poszycie deskowania płynem antyadhezyjnym i przystępuje do montażu zbrojenia. Po zmontowaniu i przetransportowaniu przeciwległej sekcji deskowania należy przepuścić przez otwory technologiczne ściągi przelotowe i nakręcić nakrętki. Dopiero wówczas można zwolnić uchwyty transportowe. Następnie można przystąpić do dalszego montażu deskowania.

Użytkowanie deskowania jest dopuszczalne po jego odbiorze przez kierownika budowy lub inną, uprawnioną osobę. Każdorazowo odbiór deskowania należy potwierdzić wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.

Demontaż deskowania należy przeprowadzać w kolejności odwrotnej do montażu, pamiętając o tym, aby na każdym etapie prac zapewniona była stateczność poszczególnych elementów. Przed przystąpieniem do prac należy usunąć wszystkie luźne elementy znajdujące się na deskowaniu, pomostach. Następnie należy zamocować do przeciwległego zestawu płyt uchwyty transportowe zawieszone do dźwigu, po czym zwolnić elementy kotwiące i zamki.

Bezwzględnie należy pamiętać, że demontowane deskowanie zespojone jest z betonem. Podczas rozszalowywania deskowania nie wolno wykorzystywać uchwytów do odrywania deskowania od betonu! Może to doprowadzić do przeciążenia żurawia i uszkodzenia płyt szalunkowych. Do odrywania deskowania należy używać drewnianych klinów. Podnoszenie poszczególnych elementów szalunku możliwe jest po pełnym oderwaniu  deskowania od powierzchni betonu!